منو رستوران

[section bg=”55″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(31, 31, 31)” bg_overlay=”rgba(31, 31, 31, 0.907)” bg_pos=”51% 100%” parallax=”6″ padding=”0px” height=”93px” margin=”-56px”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[gap height=”60px”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”106″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle” text_padding=”0px 0px 95px 0px”]

صفحه اصلی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[gap height=”60px”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”106″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle” text_padding=”0px 0px 95px 0px”]

منو کافه

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[ux_slider label=”اسلایدر دسکتاپ” style=”focus” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” bullets=”false”]

[row]

[col span__sm=”6″ align=”center”]

[gap height=”0px”]

[/col]
[col span__sm=”12″ align=”center”]

[row_inner v_align=”equal” h_align=”center”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”106″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle” text_padding=”0px 0px 95px 0px”]

منو رستوران

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″]

[row_inner_1 v_align=”middle” h_align=”center” depth=”1″]

[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”4″ padding=”11px 11px 11px 11px” padding__sm=”11px 3px 11px 3px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”75″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#سالاد‌و‌زیتون”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″]

سالاد و زیتون

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”4″ padding=”11px 11px 11px 11px” padding__sm=”11px 3px 11px 3px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”73″ img_width=”61″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#غذای-اصیل-ایرانی”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″]

غذای اصیل ایرانی

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”4″ padding=”11px 11px 10px 11px” padding__sm=”11px 3px 11px 3px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ hover=”focus” depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”645″ img_width=”72″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#نوشیدنی”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″]

نوشیدنی

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”4″ padding=”11px 11px 11px 11px” padding__sm=”11px 3px 11px 3px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”644″ img_width=”93″ pos=”center” font_size=”large” icon_color=”rgb(205, 168, 104)” link=”#ماست‌و‌ترشی”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″]

ماست و ترشی

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”0px”]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]
[row visibility=”hidden”]

[col span__sm=”6″ align=”center”]

[gap height=”0px”]

[/col]
[col span__sm=”12″ align=”center”]

[row_inner v_align=”equal” h_align=”center”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”106″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle” text_padding=”0px 0px 95px 0px”]

منو رستوران

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap height=”0px”]

[/col]

[/row]
[ux_slider label=”اسلایدر موبایل” style=”focus” slide_width=”215px” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” bullets=”false” visibility=”hidden”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” padding__sm=”11px 3px 11px 3px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”73″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#غذای-اصیل-ایرانی”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″]

غذای اصیل ایرانی

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” padding__sm=”11px 3px 11px 3px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”561″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#قلیان”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″]

قلیان

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” padding__sm=”11px 3px 11px 3px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”71″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#پیش-غذا”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″]

پیش غذا

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” padding__sm=”11px 3px 11px 3px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”74″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#نوشیدنی”]

[ux_text font_size__sm=”0.75″]

نوشیدنی

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]
[section padding=”83px” video_loop=”false”]

[scroll_to title=”#سالاد‌و‌زیتون”]

[row label=”پیش غذا” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ padding=”40px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”106″ image_width=”51″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle” text_padding=”0px 0px 95px 0px”]

سالاد و زیتون

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”688″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سالاد مخصوص

310.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”689″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سالاد سزار

240.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”758″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سالاد فصل

90.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”752″ image_radius=”5″]

[ux_slider]

[/ux_slider]
[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سالاد شیرازی

65.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”غذای اصیل” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#غذای-اصیل-ایرانی”]

غذای اصیل ایرانی

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”524″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

میکس کباب

(شیشلیک،برگ،لقمه،جوجه با استخوان،جوجه )

2.000.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”746″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

بشقاب مخصوص

(میگو،شاندیز،چنجه،جوجه،ماهی قزل آلا)

1.240.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”707″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شیشلیک شاندیز

( 600گرم )

555.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”523″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

ماهیچه

(ایام تعطیل) 600 گرم

575.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”700″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کباب مخصوص شومینه

( 500گرم )

747.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”757″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

فیله گوسفندی

( 270 گرم )

578.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”692″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

چنجه

( گوسفندی 260گرم)

545.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”704″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

ماهی کبابی

(قزل آلا 500 گرم) 

295.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”509″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کباب برگ

(260 گرم)

485.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”527″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

جوجه ترش

( 400 گرم )

314.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”693″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

جوجه کباب با استخوان

(بیست روزه 900 گرم)

280.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”529″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

جوجه کباب بدون استخوان

(فیله 400 گرم)

285.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1159″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

جوجه کباب بدون استخوان

(ران 400 گرم)

275.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”695″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

اکبر جوجه

(900 گرم)

305.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”756″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

چلو کره

95.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”476″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کباب نگین دار

(340 گرم)

380.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”708″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کباب سلطانی

855.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”694″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کباب لقمه زعفرانی

(260 گرم)

370.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”686″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

ماهی قزل‌آلا سرخ شده

(500 گرم)

310.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”697″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دیزی سنگی با مخلفات

(ترشی-سبزی خوردن-پیاز)

335.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”706″ image_height=”100%” image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

میرزا قاسمی

140.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”نوشیدنی” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#نوشیدنی”]

نوشیدنی

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”489″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دوغ محلی

70.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”494″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دوغ کوچک

32.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”490″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

نوشابه قوطی

نرخ مصوب

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”493″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

آب معدنی کوچک

نرخ مصوب

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”492″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دلستر

نرخ مصوب

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”سالاد و زیتون” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#ماست‌و‌ترشی”]

ماست و ترشی

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”725″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

ترشی

55.000تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”696″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سیر ترشی

60.000تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1155″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

ماست موسیر

70.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”702″]

ماست گوسفندی

80.000 تومان

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال ترش” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”701″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

زیتون پرورده

85.000 

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]

پیمایش به بالا